תקנון

אנא קראו תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמתכם לתנאים הכלולים בו כלשונם.
השימוש באתר המכירות (להלן "האתר") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" פירושה מתן הסכמתך לכריתת הסכם זה על כל תנאיו.
לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של החנות, 24 שעות, 7 ימים בשבוע באמצעות הדואר האלקטרוני שלהלן:
sales@wetdreams.co.il או באמצעות טופס צור קשר

על תנאי השימוש:
תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.
מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.
מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.
הזמנת מוצרים באמצעות שרת מאובט בתקן SSL.
שיטת אבטחה זו היא הנפוצה בכל האתרים המובילים בעולם, ומתבצעות בה מיליוני קניות מאובטחות באינטרנט מדי חודש. אולם יחד עם זאת אתרי האינטרנט אינם מאובטחים במאה אחוז, לשם כך במידה והינך עדיין חושש להכניס את פרטי כרטיס האשראי שלך, יש אפשרות לבצע ההזמנה ולבחור במתן פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון.
כדי להזמין מוצרים יש למלא את הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה: פרטי המזמין, כולל שם כתובת וטלפון, כתובת למשלוח החבילה, צורת משלוח וכמו כן את פרטי כרטיס האשראי. חיוב כרטיס האשראי מתבצע עם משלוח המוצרים אליך.
אם זו הפעם הראשונה שהנך מזמין מוצרים באתר זה, תתבקש לבחור סיסמא, ולהזין אותה במקום המיועד לכך באתר. בעתיד כשתבקש לקנות או לעקוב אחר הזמנתך, תזוהה לפי כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמא שבחרת. אלה יחסכו ממך את הצורך במילוי חוזר של פרטיך. בעת כל הזמנה נוספת תוכל לעדכן את פרטיך האישיים ופרטי המשלוח.
לאחר ביצוע הזמנה, ישלח אליך בדואר אלקטרוני, אישור על קליטת ההזמנה, הכולל את פרטי ההזמנה. אישור זה מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ואינו מחייב אותנו לספק את המוצרים שהזמנת., אלא רק לאחר ביצוע התשלום בפועל.
לאחר שנוודא שכרטיס האשראי תקף והמוצרים קיימים במלאי, יארזו המוצרים וישלחו אליך לפי בקשתך. בנוסף יישלח אליך אישור משלוח בדואר אלקטרוני.
אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך במקרה והפרטים שתזין יהיו שגויים. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.
רציפות, זמינות ואמינות השירות.
מפעילי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם באמצעות מתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור, מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.
מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי.
הגבלת אחריות.
מפעילי האתר אינם מתחייבים ולא יהיו אחראיים לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.
מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.
מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה. השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינה אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות. מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
התחייבויות המשתמש.
המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.
תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.
המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות. המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ושיוכו (המקומות בהם למד, עבד, שירת וכדומה). המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר. המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע. השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל. המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.
המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
פרטיות
המוצרים נשלחים ללא ציון שם השולח, אלא בציון השם: "ג.פ. סחר", כך גם בהודעת החיוב בכרטיס האשראי.
הפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע המאובטח שלנו. אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לגורמים אחרים.
יתכן ונשתמש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה זה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.
מועד אספקה
אנו נספק את המוצרים שהזמנת בהתאם לצורת המשלוח שבחרת במהלך ביצוע ההזמנה. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון – חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
הנהלת האתר/חנות לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
מחירים
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
מחירי דמי משלוח מצוינים ליד כל מוצר, אלא אם צוין לידם במפורש אחרת. בכל מקרה טרם אישור ההזמנה ניתן יהיה לראות מהי עלות דמי המשלוח.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
לתשומת ליבך: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, נודיע לך מהוא המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרוכשו במחיר הנכון. במידה ולא תאשר זאת בתוך שלושה ימים – או במידה ותסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפינו.
תנאי תשלום
אנו נגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת בתוספת דמי משלוח על פי המפורסם באתר באמצעות כרטיס האשראי שמסרת. כרטיס האשראי יחויב כמספר התשלומים שבחרת בעת ביצוע ההזמנה.
המחיר לתשלום בעת ביצוע ההזמנה יכלול את דמי המשלוח. ניתן יהיה לראות את מחיר דמי המשלוח בגוף ההזמנה. במידה ובחרת לתת את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון, אנו ניצור עימך קשר טלפוני בהקדם האפשרי, בד"כ ביום העסקים הראשון שלאחר השלמת תהליך ההזמנה. במידה ותבקש לאסוף את המוצרים מהחנות תוכל לשלם במזומן או באמצעות כרטיס האשראי בחנות, לא מתקבלות המחאות מכל סוג שהוא.
תשלומים
ניתן לשלם באתר בעד שלושה תשלומים ללא ריבית, מספר התשלומים נקבע על פי סכום ההזמנה הכולל.
החזרת מוצרים
הלבשה תחתונה הינה הלבשה אינטימית, לא ניתן להחזיר מוצרים, אלא לפי שיקול דעת הנהלת האתר בהתאם לנסיבות.
מוצרים פגומים
מוצרים פגומים יוחלפו במוצרים דומים. במקרה של מוצר פגום, אין להשתמש בו ויש לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת sales@wetdreams.co.il ובו תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ותיאור הבעיה. בתגובה יישלח בדואר אלקטרוני חוזר מספר החזרה ופרטי המשלוח.
אחריות
הנהלת האתר תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת למשלוח בבית דואר בישראל או באמצעות שירותי שליחים. הנהלת האתר לא תישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח.
הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים אנו עושים ככל יכולתנו לספק מוצרים תקינים. כל המוצרים היוצאים מהמחסן שלנו נבדקים לתקינות.
משלוחים
אנו מתחייבים לשלוח את המוצרים שהזמנת בתוך 7 ימי עסקים מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי. אולם בדרך כלל המוצרים נשלחים בתוך יומיים שלושה.
אנו שולחים את המוצרים ללא כל סימני זיהוי למען פרטיותך. המוצרים נשלחים באמצעות דואר רשום של רשות הדואר. או באמצעות חברת שליחויות במידה ותבחר בכך בהזמנה. או איסוף עצמי בתיאום מראש מאחד מבתי העסק באזור השרון איתם אנו עובדים במקרה זה לא תחויב בדמי המשלוח.
סמכויות שיפוט
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בכפר-סבא, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

Comments are closed.